Kontaktpersoner


Birgitte Søgaard birgitte.soegaard@live.dk

Spørgsmål og ideer samt kontakt for facebook medlemHenrik V. Jørgensen henrikvj@outlook.com

Rangliste og kapsejladser samt kontakt for facebook medlemDansk 2 Star Mestre 2012

Dansk 2 Star Mestre 2012
Ken Lauritzen og Morten Galskov

Dansk 2 Star Mestre 2011

Dansk 2 Star Mestre 2011
Allan og Dan Ibsen blev årets vindere af Dansk 2 Star Mesterskab. De sejler i XDream.

torsdag den 28. juli 2011

Generalforsamling

Hermed indkaldelse til generalforsamling ifølge vedtægterne. Den vil blive afholdt i Helsingør Sejlklub i forbindelse med Watski 2 Star lørdag d. 20 august kl 17.00, hvis vejret tillader det. Ellers udskydes til søndag kl 10.00.

KLubben blev oprettet for godt et år siden med henblik på at fremme denne sejladsform og etablere en mesterskabsserie. Begge dele er lykkedes, men man kunne gøre meget mere, hvis der er frivillige til det. Mød derfor op vær parat til at yde dit bidrag til at endnu flere kommer ud at sejle til glæde for os alle.

Generalforsamling.
5.1 Ordinær generalforsamling.
5.1.1 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, dog senest den 1. september og indkaldes skriftligt, vedlagt dagsorden med mindst tre ugers varsel.
5.1.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Årsregnskab
4 Indkomne forslag
5 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
6 Valg af formand
7 Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant
8 Valg af to revisorer og én suppleant
9 Vedtægter
10 Eventuelt
5.1.3 Forslag til ændring af vedtægter, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
5.1.4 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Såfremt et medlem kræver det sker afstemningen skriftligt.
5.1.5 Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog stemmes der ved ændring af vedtægter og klassebestemmelser iht. pkt. 7.1.

Jann og Preben har indikeret at de ikke ønsker genvalg. Undertegnede er parat til genvalg, men ser også gerne en anden overtage formandsposten. Ønsker dog fortsat at arbejde for sagen.

På bestyrelsen vegne
Birgitte

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar